ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Nevezz.hu rendszer Felhasználók általi igénybevételéhez

Jelen dokumentum 2023.02.01 napjától az Általános Szolgáltatási Feltételek hatályosított szövege, hatályos visszavonásig

VERZIÓKÖVETÉS

Verziószám Dátum Módosítások leírása
1.0 2023.02.01. Első kiadott verzió

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK CÉLJA, HATÁLYA, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA
 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek célja

  Az Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Felhasználó és a Livegames Kft. (székhelye: 1183 Budapest, Vajk utca 18., adószám: 29135125-1-43, közösségi adószám: HU29135125) mint a Nevezz.hu online webes alkalmazás (a továbbiakban: Rendszer) Szolgáltatója (a továbbiakban: Szolgáltató) között, a regisztráció során létrejött jogviszonyt szabályozza részletesen a jogviszonyt meghatározó jogszabályok rendelkezéseinek keretei között. Az ÁSZF célja, hogy meghatározza a Rendszerben való regisztráció, a rendszerhasználat módját és feltételeit, valamint a Felek Felhasználó és a Szolgáltató között az ÁSZF elfogadásával létrejövő jogviszonyából eredő jogait és kötelezettségeit.

  1. ÁSZF hatálya, az ÁSZF elfogadásának, módosításának módja, menete

   Az ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználókra terjed ki.

   Az ÁSZF a dokumentum címlapján feltüntetett hatálybalépési dátumtól határozatlan időre szól. A szolgáltatás igénybevételére a regisztrációkor hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók.

   A Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit felülvizsgálni és módosítani. Az ÁSZF mindenkori módosításai a módosított rendelkezés Szolgáltató weboldalán való közzététele időpontjától kezdődően hatályos. Felhasználó az ÁSZF változása esetén a Rendszerbe történő első belépéskor igazolja az ÁSZF módosult rendelkezéseinek megismerését, elfogadását. A módosított ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása nélkül Felhasználó nem jogosult a Rendszer használatára.

   A Szolgáltató működésére, a Rendszer használatára a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

   A szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedése: a Szolgáltató a nyújtott szolgáltatásokat földrajzi területi korlátozások nélkül bárhonnan elérhetővé teszi.

   A Szolgáltató által kidolgozott ÁSZF-et a Szolgáltató képviseletére jogosult személy hagyja jóvá. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, a módosítást is a Szolgáltató képviseletére jogosult személy hagyja jóvá.

   A Rendszer Felhasználók részére biztosított funkciói egy része regisztráció nélkül, egy része kizárólag regisztrációt követően használhatóak. Regisztrációt követően igénybe vehető funkciók használatának feltétele a regisztráció és bejelentkezés, továbbá a regisztrációkor hatályos ÁSZF elfogadása.

   1. ÁSZF közzététele

    A Szolgáltató az ÁSZF-et, annak módosításait és – a szövegben való kereshetőség biztosításával, a hatályos időállapotok elhatárolásával 5 évre visszamenőleg – a korábbi időállapot szerinti szövegeit elektronikus formában közzéteszi a weboldalán.

    1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

A Rendszer üzemeltetője: Livegames Kft.

Székhely és levelezési cím: 1183 Budapest, Vajk utca 18.

E-mail cím: [email protected]

Cégjegyzékszám: 01-09-380396

Cégbejegyzést végző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 29135125-1-43

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS

Szolgáltató elektronikus levél formában biztosít ügyfélszolgálatot a Felhasználók részére.

 1. Ügyfélszolgálat

  A Szolgáltató a Felhasználókkal közvetlen kapcsolattartás biztosítására elektronikus ügyfélszolgálatot (helpdesk) működtet.

  Az ügyfélszolgálat feladatai:

  • általános tájékoztatás a Rendszer szolgáltatásairól, a használat feltételeiről,

  • e-mailen érkező megkeresések kezelése,

  • észrevételek, hibabejelentések, panaszbejelentése kezelése, elemzése, megválaszolása,

  • a Rendszert érintő működési rendellenességek továbbítása a szakértőknek.

  A kapcsolattartás elektronikus levél formájában történhet.

  Email cím: [email protected]

  Az ügyfélszolgálathoz elektronikus levélben (emailben) küldött beadvány az elküldését követő munkanapon minősül az ügyfélszolgálatra megérkezettnek.

  Amennyiben a Felhasználók kérdéseiket, bejelentéseiket elektronikus levélben teszik meg, az észrevétel leírásának minden esetben tartalmaznia kell az észrevételt tevő nevét és elérhetőségét (email címét és telefonszámát), az észrevétel részletes leírását, hiba esetén lehetőség szerint a hiba lokalizálását megkönnyítő egyéb információkat, pl.: képernyőképek, definiált azonosítók).

  Szolgáltató nyilvántartásban rögzíti a hibabejelentés tényét és a hibaelhárítás megtörténtét és azokat 5 évig őrzi meg.

  1. Panaszkezelés

   A Felhasználó panasszal élhet, ha a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségei teljesítése kapcsán egyéni jog- vagy érdeksérelmet okoz részére, és a panasz elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá.

   A Felhasználó jogosult panaszát

   • elektronikus levélben (emailben)
   • postai levél útján megküldött írásbeli formában

megtenni az ügyfélszolgálat elérhetőségein (II. pont).

Az ügyfélszolgálat a beérkező panaszokra 15 napon belül válaszol. E határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a Felhasználót Szolgáltató írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatja.

Felhasználónak azonosítania kell magát bejelentésében nevének, kapcsolattartási adatának megadásával minden olyan esetben, ha a bejelentésében szervezői fiókjával kapcsolatos érdeksérelem vizsgálatát kéri Szolgáltatótól. Ha a Felhasználó nem tudja vagy nem hajlandó azonosítani magát, akkor az ügyfélszolgálat a panasz kivizsgálását elutasítja, amelyről tájékoztatja a panasztevőt, és további intézkedést nem tesz. Amennyiben a Felhasználó a panaszt nem a saját nevében teszi, köteles képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolni. A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon Felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz kivizsgálását a Szolgáltató mellőzi.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is. Fogyasztónak minősülő Felhasználó számára az alábbi jogérvényesítő lehetőségek biztosítottak:

  •Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

  •Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül

  •Békéltető testületi eljárás

  •Bírósági eljárás kezdeményezése.

  1. Fogyasztóvédelmi hatóságnál történő panasztételhez való jog

   Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Szolgáltató piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból.

   Ilyen esetben is Felhasználó és Szolgáltató vitás egyedi ügyét békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a járási kormányhivatalok járnak el. A kormányhivatalok elérhetősége: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/9747/b202919da73db87382bd2ecb98d48e18.pdf

   1. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

    Amennyiben az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül kívánja a vitás ügyet rendezni, itt találhat az eljárásról részletes információt. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU.

    1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

     A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Az eljárásról részletesen itt olvashat: https://bekeltetes.hu/udvozlo .

     1. Bírósági eljárás kezdeményezése

      Felhasználó a fentiekben meghatározott jogérvényesítési eljárások helyett, vagy ezek eredménytelensége esetén a jogvita rendezése érdekében bírósághoz fordulhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik Felhasználó. Az adott ügy eseti körülményei függvényében részletes információt az alábbi weboldalon találhat: https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagi-eljarasok/polgari-eljaras .

      1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen dokumentumban használt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Használt rövidítés Rövidítés jelentése
„Rendszer” a Szolgáltató által a Nevezz.hu domainen üzemeltetett, Nevezz.hu megnevezésű online webes felület, amelyet események hirdetésére és a nevezéssel kapcsolatos feladatok ellátására, automatizálására fejlesztett le a Szolgáltató
„Szolgáltatás” a Nevezz.hu felületen Felhasználók részére elérhető funkciók összessége
„Szervező” Szervező az a regisztrált Felhasználó, aki események meghirdetésére, regisztrációs jegy értékesítésre és a regisztráció lebonyolítására veszi igénybe a Rendszert
„Felhasználó” Nevezz.hu felületre látogató, a Szervezők által meghirdetett eseményre regisztráló, vagy részvételre jogosító regisztrációs jegyet a Rendszeren keresztül megvásároló természetes vagy jogi személyek
„Fogyasztónak minősülő Felhasználó” a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Rendszerben rendezvény regisztrációt bonyolít le
 1. RENDSZERKÖVETEKMÉNYEK, RENDSZERHASZNÁLATI FELTÉTELEK, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS
 1. Rendszerkövetelmények

  Támogatott böngészők

  • Google Chrome elérhető legfrissebb verzió
 1. A Rendszer rendelkezésre állása

  A Rendszer Szolgáltatója biztosítja a Rendszer éves szintű 90%-os rendelkezésre állását a jelen ÁSZF-ben rögzített korlátozások mellett. A Rendszer működése folyamatos, kivéve az üzemszerű karbantartás időszakát. Az üzemszerű karbantartás időtartama nem számít bele a garantált rendelkezésre állás idejébe. Szolgáltató a Rendszerhez való folyamatos hozzáférést nem biztosít, az ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja, erre a Felhasználó kártérítési igényt nem alapozhat.

  1. A szolgáltatás minősége, biztonsága

   A Szolgáltató műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a szolgáltatás biztonságáról és a kezelt adatok védelméről, valamint törekszik az azokhoz történő illetéktelen hozzáférések és felhasználások megakadályozására. Az adatbiztonság keretében a személyes adatok kezelése vonatkozásában a Szolgáltató garantálja, hogy a kezelt adatok csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők, az adatok a Felhasználó által megadottaknak megfelelően változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek. Felhasználó felelőssége a Rendszer igénybevételéhez szükséges, valamint az abba feltöltött adatok helyes megadása.

   Szolgáltató a Rendszer működését Amazon Web Services cloud alapú platform használatával biztosítja, a rendszer üzemeltetés az Amazon szerverein történik.

   1. FELHASZNÁLÓKNAK ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A Szolgáltató által üzemeltet Rendszer különböző eseményekre biztosít regisztrációs felületet, az események lehetnek ingyenes rendezvények vagy regisztrációs jegyköteles rendezvények. Regisztrációs jegyköteles események esetén Szolgáltató biztosítja a jegyek tekintetében az online megvásárolhatóság és fizetés lehetőségét Felhasználók részére.

Szolgáltató az egyes rendezvények szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a rendezvényekkel kapcsolatos hirdetmények közzétételére, és a rendezvény regisztrációk, regisztrációs jegy értékesítésre alkalmas webes felület fejlesztésére és üzemeltetésére, regisztrációs jegyekkel kapcsolatban a közvetítői (ügynöki) részvételre korlátozódik. Az egyes események, rendezvények lebonyolítása, rendezvényekkel kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése Szervezők felelőssége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal működtetésén túl a rendezvényekkel kapcsolatos igények érvényesítése terén.

Szolgáltató a weboldal fejlesztése és üzemeltetése során a Szervező közvetítőjeként jár el.

 1. REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A Nevezz.hu felületre lépve bárki, regisztráció és bejelentkezés nélkül jogosult:

 • megtekinteni a Szervezők által közzétett hirdetményeket,
 • megnyitni, letölteni a Szervező és a Szolgáltató ÁSZF-jét, adatkezelési tájékoztatóját,
 • bejelentkezni vagy regisztrálni a Rendszerbe,
 • valamint felhasználói kosarába regisztrációs jegy vásárlási folyamatot kezdeményezni – mely folyamatot regisztráció vagy bejelentkezést követően véglegesíthet a Felhasználó.
 1. REGISZTRÁCIÓ FOLYAMATA, FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÁSA, JELSZÓKEZELÉS

Felhasználóként regisztrálni a Nevezz.hu főoldalról elérhető funkciógomb segítségével lehet.

 1. Felhasználó regisztrációja
  1. Felhasználót első belépésekor a Rendszer új Felhasználóként regisztrálja, részére egyedi azonosítót generál. A regisztráció menete eltér a választott azonosítási mód függvényében. Felhasználónak Apple, Google, Facebook azonosítóval, illetve az oldalon létrehozott saját fiókkal is lehetősége van a regisztráció lebonyolítására.
  2. Apple, Google, Facebook azonosítóval történő regisztráció esetén a Felhasználó Apple, Google, Facebook fiókjában tett adatvédelmi és biztonsági beállítások függvényében engedélyeznie kell egy felugró ablakban azonosító adatainak Rendszerben történő használatát. Egy szolgáltatói fiókkal vagy fiókhoz rendelt email címmel csak egy regisztráció kezdeményezhető.
  3. Saját fiókot létrehozni email cím és jelszó megadásával is lehet. Egy email címmel csak egy felhasználói regisztráció kezdeményezhető. Ilyen esetben regisztrációt követően megerősítő emailben azonosító kód kerül megküldésre a Felhasználónak, amit a felületen beírva véglegesítheti a regisztrációját.
  4. Regisztrációt megelőzően Felhasználó elfogadja Szolgáltató ÁSZF-jében, valamint adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat.
   1. Kizárólag Felhasználó felelős felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal történő bejelentkezéseket követően bonyolított tranzakciókért. Felhasználó köteles Szolgáltató ügyfélszolgálatát értesíteni adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató minden saját tevékenységén kívüli okból eredő felelősséget kizár.
    1. Felhasználó azonosítása

     Felhasználó azonosítása a regisztrációt követően valamennyi belépés esetén a regisztrációval egyező módon történhet:

     (i) Apple azonosítás kezdeményezésével,

     (ii) Google azonosítás kezdeményezésével,

     (iii) Facebook azonosítás kezdeményezésével, vagy

     (iv) email cím és jelszó megadásával.

     1. Elfelejtett jelszó

      Az elfelejtett jelszó opciót kiválasztva a bejelentkező felületen új jelszó igényelhető, mely a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött linkre kattintva biztosítja a Felhasználónak az új jelszó generálásának lehetőségét.

      1. REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
 1. Esemény regisztráció vagy regisztrációs jegy vásárlás

  Bejelentkezést követően Felhasználó jogosult a hirdetményekben közzétett eseményekre regisztrálni (ingyenes események esetén) vagy regisztrációs jegy vásárlásával regisztrálni (regisztrációs jegyköteles rendezvények esetén).

  1. Regisztráció ingyenes eseményekre, szerződéskötés menete

   Amennyiben a hirdetmény alapján egy esemény ingyenes rendezvénynek minősül, a Felhasználónak elegendő a regisztrációs lapot kitölteni, Szervező ÁSZF-jét elfogadni, ezt követően jogosult a rendezvényen részt venni, Szervező és Felhasználó között ezáltal jön létre a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződés.

   1. Megrendelés folyamata regisztrációs jegyköteles eseményekre, szerződéskötés menete

    Szolgáltató weboldalán feltüntetett regisztrációs jegyköteles rendezvényekre Felhasználók a regisztrációs űrlap kitöltését, és az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elfogadását követően vételár ajánlatot tehetnek a Szervezők által megjelölt ajánlati áron, ilyen esetben a Felhasználó és Szervező között létrejön a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződés. Szolgáltató közreműködésével a felek (Szervező és Felhasználó) között kizárólag Rendszeren keresztül történhet jegyvásárlás. Regisztrációs jegyköteles eseményekre megrendelést kizárólag cselekvőképes, vagy korlátozottan cselekvőképtelen természetes személyek vagy jogi személyek jogosultak leadni.

    1. Szerződésekre vonatkozó általános rendelkezések

     A regisztráció űrlap kitöltését követően a kiválasztott ingyenes vagy regisztrációs jegyköteles események bekerülnek a „kosár”-ba, ahol egy összefoglaló oldal segítségével Felhasználó ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt terméke(ke)t, azok mennyiségét. Ebben a menüpontban javíthatók az adatbeviteli hibák, módosíthatóak a mennyiségek, vagy törölhető a kiválasztott esemény regisztráció, vagy véglegesíthető a rendelés. Véglegesítési folyamat megkezdése esetén a Felhasználót a Rendszer a fizetési oldalra irányítja át, fizetést követően pedig a szerződéskötési folyamat lezárul Szervező és Felhasználó között.

     Szervező által közzétett hirdetmény, a kitöltött űrlap, Szervező ÁSZF-je, jelen ÁSZF, a vételár ajánlat tétel, banki tranzakció adatai együttesen minősülnek az írásbeli szerződésnek, melynek megőrzéséről Szervező köteles gondoskodni, Rendszerben kezelt szerződéses adatokat Szolgáltató Szervező részére letölthető formátumban biztosítja a szerződéskötéstől számított 3 hónapig.

     Szervező és Felhasználó közötti szerződés magyar nyelven jön létre, a szerződésre a magyar jog rendelkezései irányadóak.

     1. Felelősségi szabályok

      Az adott rendezvényekhez kapcsolódó valamennyi lényeges információt a Szervezők által közzétett hirdetmények tartalmazzák, a Szervezők szerződési feltételeit pedig az egyedi ÁSZF-ek tartalmazzák. Szolgáltató kizárja a felelősségét a hirdetményekben feltüntetett információkért, a rendezvényekkel kapcsolatos bármilyen körülményért. A hirdetményeken teljes körű tájékoztatás olvasható a még elérhető jegyekről és azok bruttó áráról (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), a jegyekért fizetendő devizanem feltüntetésével.

      Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció vagy regisztrációs jegy vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató, illetve a Szervező a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Az eseményeken való részvételi jogosultság átruházhatóságáról Szervező ÁSZF-ben meghatározottak az irányadóak.

      Szervező felelőssége a regisztrációs jegyek árának meghatározása, melyet bármikor megváltoztathat. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

      Rendezvények esetleges meghiúsulása esetén Szervező felelőssége a Felhasználók tájékoztatása és a jegyek árának visszatérítése. Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Szervező ÁSZF-ben meghatározottak szerint teljesíti, Szolgáltató az ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja.

      1. Szállítási és fizetési feltételek

       A Szolgáltató weboldalán kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség, Szolgáltató a bankkártyás fizetés lebonyolítására a Stripe rendszeren keresztül biztosít lehetőséget a Felhasználónak. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

       A szerződés szerinti regisztráció, illetve regisztrációs jegy vételárának általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza, az itt feltüntetett bruttó árakon felül a Felhasználónak további költsége nem merülhet fel. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs szükség, Szolgáltató kizárólag darabonként értékesíthető regisztrációs jegyet értékesít a Rendszeren keresztül.

       A fizetést követően a sikeres regisztrációról szóló értesítés a Felhasználó által megadott e-mail címre azonnal megtörténik. Amennyiben Szervező a regisztrációval kapcsolatos elektronikus jegyet is kiállít Felhasználó részére, ezt utólag, Szervező kézbesíti Felhasználónak az ÁSZF-ben meghatározott teljesítési időn belül. A regisztráció sikerességéről szóló visszaigazolás, elektronikus jegy kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató és Szervező kizárólag elektronikusan kézbesíti. Szolgáltató a sikertelen vásárlásról a Felhasználó elektronikus levélcímére értesítést küld, ide nem értve a bankkártyás fizetés meghiúsulásából eredő sikertelen vásárlási kísérleteket.

       Amennyiben Felhasználó a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a regisztrációról a visszaigazolást, minden esetben vélhetően valamilyen technikai- vagy felhasználói hiba merült fel, aminek kivizsgálása szükséges. Ebben az esetben a regisztráció megismétlése előtt Felhasználó köteles minden esetben Felhasználói fiókja „Rendeléseim” menüpontjának ellenőrzésére, ahol a korábban lebonyolított tranzakciók összesítő adatai elérhetőek. Felhasználó felelős valamennyi, elektronikus levélcíméhez vagy tárhelyéhez kapcsolódó hibáért, többek között a hibás e-mail cím megadásából fakadó, vagy az email fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatti kézbesítési problémákért, a Szolgáltató kizárja a felelősségét ezekben az esetekben a visszaigazolás kiküldésének meghiúsulásáért.

       Regisztrációs jegy vásárlás esetén számla kiállítására, Felhasználó részére történő kézbesítésére Szervező köteles, a számla megőrzése is a Szervező felelőssége. Amennyiben a Szolgáltató weboldalán Szervező igénybe veszi az automatikus számlázási funkciót, a rendelést követően küldött visszaigazolás a Szolgáltató a Szervező elektronikus számlájának elérhetőségét is továbbítja a Felhasználó részére. Felhasználó a megrendelés véglegesítési folyamatának megindításával kifejezetten elfogadja a Szervező ÁSZF-ben meghatározott módon történtő számla kiállítást és kézbesítést. Amennyiben Felhasználó a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat tévedésből helytelenül adta meg, Szervező ÁSZF-ben meghatározottak szerint jogosult a számlaadatok módosítását kérni a számla kibocsátójától.

       1. Tájékoztatás az elállási jogról, joggyakorlással kapcsolatos feltételek

        Felhasználó a megrendelés véglegesítéséig és regisztrációs jegyköteles esemény esetén a fizetési tranzakció lebonyolításáig bármikor elállhat a Szervezővel való szerződéskötéstől. Elállási joggyakorlás feltételeiről Szervező ÁSZF-je tartalmaz rendelkezéseket.

        Szervező a Rendszerben az ÁSZF-ben rögzített feltételek alapján pénzvisszatérítési folyamatot indíthat Felhasználó részére. Visszatérítést Felhasználó kizárólag a vásárláskor használt bankszámlaszámra igényelhet. Pénzvisszatérítés esetén Szervező kötelezettsége a regisztrációs díj kapcsán kiállított számviteli bizonylatok sztornózása. Automatikus számlázás beállítása esetén a sztornózásról kiállított számviteli bizonylat elérhetősége a visszatérítéssel kapcsolatos email értesítés részeként megküldésre kerül az érintett Felhasználó részére.

        1. Jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatás

         Felhasználó részére jótállásról, kellékszavatosságról illetve termékszavatosságról Szervező köteles tájékoztatást biztosítani ÁSZF-ben.

         1. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 1. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

  Felhasználó jogosult a Rendszert a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok szerint használni, így többek között:

  1. a Rendszerben regisztrációt lebonyolítani és/vagy regisztrációs jegyet vásárolni,
  2. a Rendszerben lévő adatokat a Rendszerre vonatkozó jogszabályokban, és jelen ÁSZF-ben meghatározott célból, rendeltetésszerűen felhasználni.

A Felhasználó köteles:

 1. a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és a vonatkozó jogszabályokat betartani,
 2. a Rendszert kizárólag saját maga használni, és a szolgáltatás igénybevételéhez használt hozzáférési azonosítóját az illetéktelen hozzáféréstől megvédeni,
 3. a Rendszerbe általa felvitt adatok pontosságát és naprakészségét biztosítani,
 4. a Rendszer által biztosított szolgáltatásokat kizárólag törvényes módon és célokra, jelen ÁSZF-ben meghatározott keretek között és annak megfelelően felhasználni, Rendszer bármilyen nem üzemszerű használatától tartózkodni;
 5. a Rendszer kapcsán megismert ismeretek tekintetében a szerzői és iparjogvédelmi jogokat tiszteletben tartani,
 6. tartózkodni más személy nevével, email címével vagy más személyes adatával való visszaéléstől, az ÁSZF-ben meghatározott felhasználási célokon túl más személyekre vonatkozó információk bármilyen módszerrel történő gyűjtésétől,
 7. a rendszer használata során tapasztalt incidensre utaló technikai problémák, működési rendellenességek haladéktalan jelzésére.

Felhasználó felelős a fenti kötelezettségeinek elmulasztásáért vagy azok be nem tartásáért.

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

  A Szolgáltató jogosult:

  1. a Rendszer felhasználók általi jogszerű használatát monitorozni és a jelen ÁSZF-nek nem megfelelő használat esetén a XI. és XII. pontokban meghatározottak szerint eljárni;
  2. valamennyi üzemszerű és nem üzemszerű működést naplózni,
  3. Rendszer üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges mértékig a rendszerben kezelt adatokhoz hozzáférni, az adatokat elemezni, jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek fennállása esetén törölni;
  4. Felhasználót felszólítani az ÁSZF be nem tartásáról, ennek lehetséges jogkövetkezményeiről (különösen ideértve a Szervező fiókjának felfüggesztését vagy törlését);
  5. Rendszert megváltoztatni; továbbfejleszteni, újabb funkciókkal bővíteni vagy meglévő funkciókat megszűntetni a Felhasználók értesítése mellett;
  6. Rendszert karbantartási célból elérhetetlenné tenni a Felhasználók részére a vállalt rendelkezésre állási értékek keretein belül.

A Szolgáltató köteles:

 1. a Rendszer regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött szolgáltatásait Felhasználó részére a regisztráció befejezésétől kezdődően biztosítani, és a Rendszer rendelkezésre állását és az adatbiztonsági intézkedéseket biztosítani;
 2. a Rendszerről biztonsági mentéseket készíteni;
 3. jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat biztosítani a Felhasználók részére.
 1. Felelősség az ÁSZF rendelkezéseinek betartásáért

  Az ÁSZF rendelkezéseinek betartása nem mentesíti a Felhasználót a vonatkozó jogszabályok betartása alól. Amennyiben jelen ÁSZF és valamely jogszabály között ellentmondás áll fenn vagy keletkezik, a jogszabályi rendelkezést kell irányadónak tekinteni. Amennyiben valamely kérdésről jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést, úgy a vonatkozó jogszabályok az irányadók. A Felhasználót felelősség terheli a Rendszer által biztosított szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatából, illetve az ÁSZF-ben rögzített kötelezettség megszegése esetén a Szolgáltatónak okozott kárért.

  Az ingyenesen biztosított szolgáltatások esetében a kártérítési felelősségre a Ptk. rendelkezései irányadóak.

  A térítési díj ellenében biztosított szolgáltatások esetében a szolgáltatás késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató kizárólag a késedelmes vagy hibás teljesítés következményeként a Felhasználó vagyonában bekövetkezett értékcsökkenésért felelős. Szolgáltató tehát nem köteles megtéríteni a Felhasználónak a késedelmes vagy hibás teljesítés következményeként elmaradt hasznát, továbbá nem köteles a Felhasználót ért vagyoni hátrány elhárítására, mérséklésére fordított költségek megtérítésére. A Szolgáltató felelőssége felróhatóság esetén áll fenn, azaz a Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható. Nem minősül a Szolgáltató felróható magatartásának az, ha a szolgáltatás hibája más érintett szolgáltató hálózatán vagy a Felhasználó érdekkörében, illetve nekik felróható okból következik be.

  1. ÉRTESÍTÉSEK

A Rendszer meghatározott esetekben figyelmeztetéseket, egyéb értesítéseket, üzeneteket küldhetnek a Felhasználónak. Értesítés küldése a címzett Felhasználónak elektronikus levél küldésével a rendszerben tárolt kapcsolattartási adata használatával történik.

Elektronikus levelezési címre küldött vagy rendszerüzenetként küldött értesítések, rendszerüzenetek esetén az értesítés, rendszerüzenet a kézbesítést követő napon minősül kézbesítettnek.

 1. NAPLÓZÁS

Szervező a Rendszerben végzett regisztrációs és fizetési folyamatokról, valamint a nem üzemszerű folyamatokról naplót készít. A log állományok személyes adatokat tartalmaznak. Szolgáltató a napló adatokat 1 évig tárolja, üzembiztonság fenntartására, incidensek vizsgálatára, rendszerműveletek monitorozására (szolgáltatási díjért igénybe vett funkciók használatának vizsgálata meghatározott rendszerek esetén), a Rendszer fejlesztésére, tranzakciókkal kapcsolatos adatokat a Szervezők részére kimutatás biztosítására jogosult felhasználni.

 1. VIS MAIOR

Amennyiben a Felek vis maior esemény miatt a jelen ÁSZF-ben írt kötelezettségeik teljesítésében akadályozva vagy korlátozva vannak és ennek eredményeként kárt okoznak, az akadályozott vagy korlátozott fél mentesül a kötelezettségei teljesítése következményei alól olyan mértékben, amilyen mértékben őt a vis maior esemény a kötelezettségei teljesítésében gátolja vagy korlátozza.

A Felek a szolgáltatás teljesítését akadályozó vagy korlátozó vis maior esemény bekövetkezéséről haladéktalanul értesítik egymást és kötelesek a jelen ÁSZF-nek megfelelő teljesítés helyreállítása és a vis maior esemény következményeinek enyhítése érdekében egymással a tőlük elvárható mértékben együttműködni.

 1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGSZŰNÉSE

A szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megszűnik:

 1. a Felhasználó regisztrációjának a Felhasználó vagy a Szolgáltató által történő megszüntetésével (felhasználói fiók törlési kérelem benyújtása),
 2. amennyiben jogszabály így rendelkezik,
 3. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 4. ha a Szolgáltató tevékenységét megszünteti vagy tartósan szünetelteti,
 5. természetes személy Felhasználó halálával, jogi személy Felhasználó megszűnésével.
 6. A REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE
 1. A regisztráció megszüntetése a Felhasználó által

  A Felhasználó jogosult bármikor indokolás nélkül azonnali hatállyal a regisztrációját megszüntetni. Ezt a jogát Szolgáltató részére küldött elektronikus levél formájában gyakorolhatja. Szolgáltató köteles Felhasználó törlési kérését 15 napon belül biztosítani.

  1. A regisztráció felfüggesztése, és megszüntetése a Szolgáltató által

   A Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókjának felfüggesztésére, majd megszüntetésére 15 napos határidő tűzéssel, amennyiben bármely okból a Szolgáltató a továbbiakban már nem jogosult a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások nyújtására.

   A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felfüggeszteni, majd megszűntetni Felhasználó fiókját a jelen ÁSZF-nek a Felhasználó általi súlyos megsértése esetén, amennyiben a Szolgáltató előzetesen írásban 15 napos határidővel felszólította Felhasználót az ÁSZF-et sértő magatartás megszüntetésére, és e határidő eredménytelenül telt el.

   A jelen ÁSZF súlyos megsértésének minősül, amennyiben a Felhasználó:

   • a Rendszerben jogosulatlanul rögzít adatokat, továbbá amennyiben a Rendszerben más személy személyes adatait rögzíti és az erre való jogosultságát a Szolgáltató írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem igazolja hitelt érdemlő módon,
   • egyéb súlyos szerződésszegést követ el, és a szerződésszegő magatartást Szolgáltató erre vonatkozó felszólítását követően 15 napon belül nem szünteti meg.
   • A SZOLGÁLTATÁSOK SZÜNETELÉSE

A Szolgáltató felfüggesztheti a Rendszer szolgáltatásinak nyújtását 15 napra, amennyiben a Felhasználó az ÁSZF-et megsérti. Felfüggesztés esetén a szolgáltatás mindaddig szünetel, amíg a Felhasználó a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a Szolgáltató a regisztráció megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a regisztrációt azonnali hatállyal meg nem szünteti.

 1. VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

A Rendszer közzétételével publikált szellemi termékek, védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik, ezeket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

Rendszer működési logikája, honlapon elérhető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és más dokumentumokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 1. ADATKEZELÉS

Szolgáltató a Rendszerben végzett adatkezelésről adatkezelési tájékoztatót készít és tesz közzé a Szolgáltatás nyújtására biztosított felületen. Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető ide kattintva.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a Szolgáltatást maga nyújtotta volna.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok megfelelően irányadóak.

Budapest, 2023.02.01

Livegames Kft